Saturday, 20 August 2011

به مانند اسیران دختر ایران را بر روی زمین می کشنددخت ایران زمین را فریاد کشان بر زمین می کشند و با جسارت بر سینه ی فرزند کوروش می کوبند/ بیا با هم ایران را باز پس بگیریم+فیلمجرمش این است که با تمام این محدودیت ها هنوز هم زیباست،پس بر روی زمین می کشانندش و به زجه هایش توجهی نمی کنند،  چون چشمشان نمی تواند زیبایی را تحمل کند . کاری را با او می کنند که دشمن با اسیرانش هم نمی کند. جرم آن یکی چیست؟ جرمش آن است که غیرتمند است،جرمش این است که  نمی تواند ببیند دخت ایران را کشان کشان با خود می برند، جرمش این است که هنوز در رگ هایش خون کوروش بزرگ جریان دارد. به راستی که میهنم به دست غیر ایرانی افتاده ، به دست کسانی که از دشمنان هم بدتر اند، به دست کسانی که ... . من ساکت نخواهم نشست، تو هم آروم نباش، سرت را برای افسوس خوردن تکان نده ، به جای آن گره بر مشتت بیانداز و آماده باش، آماده روزی که من و تو مشت هایمان را دوباره کنار هم بگیریم، آماده روزی که ایرانمان را باز پس بگیریم. به راستی که آن روز در همین نزدیکی هاست. می بینی چگونه این نسیم صورتت را نوازش می دهد؟ این همان نسیم خوش آزادیست.
                                                                                                            به امید آزادی  

No comments:

Post a Comment