Monday, 29 August 2011

شیخ شجاعمان به زیر فشار های بسیار سنگینیست، کاری کنیممردم، باید نگران شیخ شجاعمان باشیم وکاری کنیم، اعتراف کردن مهدی کروبی در تلویزیون شایعه ای بسیار خطرناک است

مردی که پرده از تجاوزات در زندان ها برداشت، مردی که باتوم را بر روی بدنش بار ها احساس کرد، مردی که در قزوین به او تیر اندازی شد، امروز در مرکز شایعه سازی حکومت قرار گرفته.6 هفته است که هیچ خبری از این مرد با غیرت 74 ساله در دسترس نیست، شایعه ای وجود دارد مبنی بر این که مهدی کروبی عزیز قرار است به زودی اعترافاتی کند! کسی که شجاعت و جسارتش مثال زدنیست. خانم کروبی اعلام کردند که شیخ ما را به خانه ای کوچک منتقل کردند و این خانه به قدری کوچک است که دو نفر در آن نمی توانند زندگی کنند، می دانیم که کروبی عزیز چندین ماه هست که در هوای آزاد نبوده و اجازه ی هوا خوری ندارد، می دانیم که تمام راه های ارتباطیش قطع است و نه کتابی برای مطالعه دارد و نه روزنامه ای یا هر وسیله ی ارتباطی دیگر. این ها نشان از آن دارد که حکومت حلقه ی فشارش را روز به روز دارد بر روی این مرد بزرگ بیشتر می کند، دور از ذهن نیست که روانشناسان امنیتی در حال آزار روح او هستند، دور از ذهن نیست که در غذایی که می خورد حاوی دارو هایی خاص باشد. علم من در این زمینه کم است اما می دانم همان طور که دارو هایی برای بر طرف کردن افسردگی هست، دارو هایی هم وجود دارد که اثری عکس بر روی انسان بگذارد. حکومت به شدت بر روی این مسئله دارد کار می کند که ضربه ای مهلک به جنبش وارد کند و امروز کیهان در خبری ویژه می نویسد: «انتشار اين خبر توأم با نگراني در حقيقت توهيني مجدد به كروبي است چه آن كه وي تا چندي پيش به عنوان يكي از رهبران اصلي به اصطلاح جنبش سبز! و حتي شجاع تر از موسوي معرفي مي شد. اين طيف نگرانند كه در صورت زاويه گرفتن كروبي از برخي عناصر فتنه گر و ساختارشكن، ته مانده روحيه فتنه گران نيز بر باد برود و از آن سو، موسوي در بن بستي مهيب تر تنها بماند.» این نوشته ها برای آماده سازی و در واقع تلقین حرف خود به سبز هاست. آن ها می خواهند در صورتی که توانستند به فرض محال شیخ را به اعتراف وادار کنند، ضربه ای کار ساز به بدنه جنبش بزنند. مهدی کروبی خود را به همه ی مردم ثابت کرده و نگرانی نیست، تنها آگاه باشید که این اتفاقات در جریان است و اگر به سرعت وارد فاز عملی نشویم روز های بد تری در انتظار ماست. آذربایجان جرقه ای است برای دوباره شعله ور شدن ما، پس همراه شوید عزیزان.

                                                                                                            به امید آزادی

No comments:

Post a Comment