Monday, 15 August 2011

تنها راه رسیدن به آزادی اندیشیدن به براندازیستاز خری که توانسته پرواز کند انتظار دارید بال هایش را پس بدهد؟! تنها راه رسیدن به آزادی براندازی نظام ولایت مطلقه فقیه است..

خری که با یک تیتاپ آن قدر خوشحال می شود که برایش مَثَل می سازند، فکر کنید که کلی قدرت و دارایی و فدایی و مجیز گو دور و ورش داشته باشد راضی شود از آن ها چشم ببندد! تقریباً چیزی نمانده که به دست نیاورده باشند، قدرت نظامی و اقتصادی و سیاسی.. همه و همه را در دست دارند حال شما انتظار دارید آنها مسالمت آمیز بیخیال این دارایی ها شوند! آن ها می گویند که می خواهیم موسوی و کروبی را محاکمه کنیم، آن وقت مبارز راه آزادی  ما بلند می شود و می گوید: باشد آن ها را به یک دادگاه عادلانه ببرید تا مردم حرف ها را بشنوند و حقیقت را بفهمند!! جداً حال شما خوبه ؟؟!! هیچ می دونید چرا مردم کمتر در برنامه های اعتراضی شرکت می کنند؟ علت این است که حاضر نیستند تنها برای اندکی تغییر نا محسوس و کوچک باز این همه هزینه پرداخت کنند. زمانی شخص حاضر می شود جانش را به خطر بیاندازد که مطمعاً باشد سینه اش را برای هدفی والا سپر کرده و فرزندانش فردا در جامعه ای بهتر خواهند زیست. من در اینجا از تمام گروه های اپوزوسیون  دعوت می کنم که شعاری واحد را برای مبارزه بر گزینند و بر روی آن پا فشاری کنند و قطعاً شعاری بهتر از «مرگ بر اصل ولایت فقیه»  نخواهد بود. عزیزانی که کماکان امید به اصلاح این نظام اصلاح نا پذیر دارید، دست از ترسیدن بر دارید، 8 سال تمام قوای مملکتی را به دست داشتید با وجود ِوتو های خامنه ای حتی نتوانستید یک تغییر کوچک ایجاد کنید! من نه در رویا به سر می برم و نه در توهم، تنها به دور و اطرافم نگاه می کنم، می بینم که تونس و مصر توانستد، لیبی و سوریه به پیروزی خواهند رسید و تمامی آن ها برای آزادی کمر به پایین کشیدن دیکتاتورشان برداشتند، پس ما هم خواهیم توانست. بیایید با هم برای به دست آوردن آزادی همراه شویم ...   

                                                                                                            به امید آزادی 

No comments:

Post a Comment