Tuesday, 7 June 2011

ادامه صادرات مجانی نفت به هندعلت صادرات مجانی نفت به هند، دور زدن تحریم ها و استفاده از "روپیه" برای مبادلات خارجیست

 در پی سفر اخیر نماینده آمریکا به ترکیه و بسته شدن اندک حساب های ایران در بانک های کشور دوست و همسایه! ایران ناچار شده است برای ادامه دور زدن تحریم ها بین و المللی،کشور دیگری را به عنوان رابط خود با دنیای خارج انتخاب کند که این بار این قرعه به نام  کشور دوست و همسایه ی جدید هند رسیده است تا مقصد جدبد باج های سرشار ایران باشد! ایران به مانند بچه ای لجوج است و برای به کرسی نشاندن حرفش حاضر است بسیاری مسائل را نادیده گرفته و سرمایه ی ملی و هر چیز دیگری را به آتش بکشد. مدیریت قوی (نمونه مدیران قوی:احمدی نژاد، قرارگاه محمد رسول اله) در ایران به این معناست که سران مملکتی (خامنه ای) به خواسته های ایدئولوژیکی خود دست پیدا کنند و آن هم مهم نیست که چه هزینه ای صرف آن می شود و میزان سود و زیان آن برای مردم (در حال حاضر ایران شما "رعیت" بخوانید!) هیچ اهمیتی ندارد. امید به آن می رود که با نمایان شدن روز افزون وضعیت اسف بار مملکت اسلامی ما، اندک جماعت در خواب فورو رفته به خود بی آیند و به جنبش آزادی خواهی مردم ایران بپیوندند.

                                                                                                                        به امید آزادی 

No comments:

Post a Comment