Saturday, 4 June 2011

امام زمــــــان ظهـــــــــــورامروز 14 خرداد است،  امام زمــــــان ظهـــــــــــور کرد

"با توجه به این که گروه آقای مشایی پیشاپیش اعلام کرده بودند،واقعاً امام زمان امروز در مدینه ظهور کردند. همچنین خبر ها حاکی از آن است که موجودی عجیب متولد شده است،عده ای بر این باوراند که این موجود همان موجودیست که آقای خزعلی نویدش را داده بود. با این تفاسیر ..."


خیلی ها امروز انتظار چنین خبری را داشتن! درست متوجه شدین، ما جماعت ساده هستیم و دیگران دارند از این سادگی ما سود جویی می کنند. من به شخصه وقتی چند وقت پیش این خبر ها می آمد ، از این که جماعتی اینقدر ما را ساده فض کرده اند خونم به جوش آمده بود؛و بیشتر از این موضوع ناراحت بودم که چرا بعضی ها دارن به این موضوع می پردازند. نیمی از خرداد پر حادثه ای که همه انتظارش را می کشیدیم، بدون این که اتفاق خاصی بیافتد از دستمان رفت،یعنی با حاشیه سازی های زیرکانه از دستمان در آوردنش. مطمعاً باشید پرداختن به مسائلی همچون دعوای باند احمدی نژاد و خامنه ای، دستگیری جنگیران و این چنین موضوعات بی فایده است . درگیر حاشیه ها نشوید و موقعیت های پیش رو را از دست ندهید. بیایید خرداد را برایشان پر حادثه کنیم....

                                                                                                            به امید آزادی

No comments:

Post a Comment