Friday, 10 June 2011

...میر حسین عزیز، به تو ثابت خواهیم کردمیر حسیــــن عزیز، به تو ثابت می کنیم که ما پشتت را خالی نـــکرده ایم و 22 خــــرداد خواهیم آمد و در نهایت آزادت می کنیمبه تو ثابت می کنیم که ما قدر کسی را که با افتخار می گوید من ایرانیم را می دانیم. به تو ثابت می کنیم که  یادمان نرفته می خواستی کرامت انسانی را باز گردانی،به تو ثابت می کنیم که خون ریخته شده ی خواهر زاده ات را فراموش نکرده ایم. فراموش نکرده ایم که 113 روز است در حصری. ما 22 خرداد خواهیم آمد با اقتدار ، به مانند همیشه. همیشه در صحنه خواهیم ماند تا آزادی تو ، تا آزادی ایران. ایرانی به غیرتش معروف است، غیرتم را دوباره نشانت خواهم داد. 22 خرداد می آییم،روزهای بعد از آن هم می آییم. آزادی خواهیمان را در گوش کوردلان فریاد خواهیم زد. همه ی ما می آییم تا یک چیز را یاد آوری کنیم و آن هم این است دیکتاتور سلام کردن را بیاموز که پایان نزدیک است,,, مرگ بر دیکتاتور...

                                                                                                                        به امید آزادی

No comments:

Post a Comment