Tuesday, 31 May 2011

اذعان خامنه ای به وجود تقلب در انتخابات های ایران
آقای خامنه ای در جلسه سالیانه خود با نمایندگان مجلس به صورت علنی گفتند که مسئولان 3 قوه در انتخابات آینده مجلس هیچ دخالتی نکنند! حال اینجا می توان دو سوال کوتاه را مطرح کرد:
      1. آقای خامنه ای پیش از این در چند انتخابات دخالتی صورت گرفته که حال می خواهید این یکی را مستثنا قرار دهید؟!
      2. آیا این بار دلتان برای مردم سوخته است که می خواهید دیگر تقلب نشود یا فکر می کنید که این بار ممکن است اوضاع از دستتان خارج شود و تقلب به نفعتان نباشد؟!

  حاج احمد جباری نماینده حوزه غرب هرمزگان در جلسه سالیانه ملاقات با رهبری!

این سخنان در حالی از زبان علی خامنه ای سرازیر شده است که به نظر می رسد در نظام جمهوری اسلامی دیگر آن یک دستی و هم سویی پیش وجود ندارد. جنگ قدرت بین قوا این روزها کاملاً مشهود است و این جنگ گاهاً دامن خود آقای خامنه ای را هم می گیرد که معروف ترین نمونه ی آن دعوا بین دولت و رهبری بر سر ابقای مصلحی بود.
به نظر می رسد که آقای خامنه ای به این امر واقف است که امکان دارد این دفعه دخالت ها در انتخابات منافع او را پوشش ندهد و سمت و سویی شخصی حزبی به خود بگیرد و همین امر باعث آن شده که با این که 8 ماه به انتخابات باقی مانده به همه هشدار دهد که این بار مثل دفعه های دیگر نیست!
با این تفاسیر و به نوعی اعتراف نا خواسته ی آقای خامنه ای، او بدون آن که به خواهد به آن چندین میلیون نفری که سال 88  به خیابان ها آمده اند و کماکان هم در راه خود مصمم هستند یک انرژی تازه ای داد، او نا خواسته به مردم گفته که حرف شما حق بوده و این کشتار ها و زندان ها همه ستم هاییست که ما برای حفظ قدرتمان بر شما روا داشته ایم! شاید از این پس از این دست حرف ها بیشتر بشنویم!!        
                                           
                                                                                            به امید آزادی

No comments:

Post a Comment