Wednesday, 4 May 2011

سخنی با بعضی از بالاترینی هابالاترینی ها لحظه ای دست از مبارزه برندارید, ما خط مقدم جنگ با ج.ا هستیم!چند روزیست که احساس می کنم عده ای سرد شده اند و پیشاپیش در مقابل تبلیغات ج.ا کوتاه اومدن؟!! برای چه ؟ برای این که موسوی وکروبی نزدیک به 80 روز هست که در بندند  و هنوز نتوانسته ایم آزادشان کنیم؟! به زودی آزادشان می کنیم. این از نشانه های قدرتمندی من و توست که رهبرانمان را به حصر کشیده اند, این از نشانه های شکنندگی یک  دیکتاتوریست که یارانمان در زندان ها به سر می برند. لحظه ای نباید بگذاریم که این رژیم بتواند فکر مردم را به دست بگیرد. جان شیرکوه ها به دست من و توست.  نگه داشتن مردم در جهل و جهت دادن به فکر مردم تنها دلیل پایداری این دیکتاتوری تا این لحظه است. مردم ذهن فراموش کاری دارند و در واقع دوست ندارند که فکرشونو خسته کنن!  این وظیفه ی من و توست که نگذاریم لحظه ای مردم شور و حال خرداد 88 رو فرا موش کنند , وظیفه ی ماست که نگاه ندا رو هر لحظه یاد کنیم, وظیفه ی ماست که هر لحظه حصر انسانیت رو فریاد کنیم...
سبز یعنی: آزادی خواه,   مجاهد,  مبارز,حق طلب , بر انداز, اغتشاشگر,  دموکراسی خواه, ..
دل همه ی ما سبز است, پس باید سبز گونه عمل کنیم. میر حسین ما گفت سبز بودن را زندگی کنید. اتحاد داشته باشید و امیدوار که آزادی و پیروزیمان نزدیک است.

                                                                                                اندکی صبر سحر نزدیک است..

No comments:

Post a Comment