Saturday, 14 May 2011

!کلمه" همسو با خواست ملت شو"خطاب به سایت کلمه: برای چه تفرقه اندازی می کنید؟ چرا جنبش را تضعیف می کنید؟


 کلمه:"ما جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد را می‌خواهیم، و آنانی را ساختارشکن و هرج‌ ومرج‌ طلب می‌شناسیم که با بهانه و بی‌بهانه از موازین اسلامی عدول می‌کنند و بنا بر امیال شخصی به تعطیل اصول قانون اساسی دست می‌زنند." این متن را در قسمت برگزیده سایت قرار داده اید؟!! دست از این رفتار های یک بام دو هوایتان بر دارید. با انتخاب های زیرکانه خود یکی به نعل می زنید و یکی به میخ! یک روز به خامنه ای می تازید و روز دیگر از نظامش دفاع می کنید! آقایان موسوی وکروبی صراحاً اعلام کرده اند که تمام ادیان محترم اند و خواسته ی مردم است که در نهایت باید عملی شود. حال شما برای چه برای حفظ این نظام نا مشروع و این قدر پا فشاری می کنید. جنابان با این کارتان تفرقه بین جنبش مردمی سبز نیاندازید. این جنبش برای تمام آحاد ملت است نه جبهه ای خاص. امیدوارم دست از این رفتارتان بر دارید.

                                                                                                              به امید ایران آزاد

No comments:

Post a Comment