Monday, 23 May 2011

حاشیه سازی های زیرکانه در ماه پر حادثه ایران


گودزیلا 14 خرداد می آید! خامنه ای خواهد مرد! امام زمان این ماه ظهور می کند! مشایی مانند جن گیرش دستگیر می شود! عباس امیری فر خودکشی کرد (شایعه)!


  نگاه ما بـــالاترینـــی ها به این همه جو سازی و خبر باید با عوام متفاوت باشد؛ این همه خبر ، این همه پرت و پلا در آستانه ی ماهی که همیشه پر از اتفاق و دگرگونی در این مملکت بوده برای چیست؟ آیا برای این است که ما لحظه ای کودتا 22 خرداد 88 را فراموش کنیم؟ آیا برای این است که 100 روز اسارت رهبران سبز و چند صد روز حبس زندانیان را لحظه ای در ذهنمان به حاشیه برانند؟! شاید این خبر ها برای این است که من و تو نتوانیم برای این ماه برنامه ریزی داشته باشیم!!  دوستان من، ما با نظامی سر و کار داریم که سالیان سال با دروغ و فریب کاری بر گردن این ملت سوار شده است، ما نباید بازیچه ی بازی های این جماعت شویم. بیایید ما آنها را بازی دهیم، باید با هم متحد شویم به جای آن که خبر های آن ها را منتشر کنیم ، خبر های خودمان را به گوش مردم برسانیم. باید از این ماه بهترین استفاده را ببریم و انرژیمان را برای سرکشیدن فریاد "مــــرگ بـــر دیکـــاتــــور" بگذاریم نه این راجیف. ما امسال هم خردادی پر حادثه رقم خواهیم زد..

                                                                                                                                  به امید آزادی  


                                                                                            

1 comment: