Sunday, 24 April 2011

جنبش سبز به دنبال هیچ رهبر جدیدی نیست
محض یاد آوری شورا ی هماهنگی, 72 روز از حصر رهبران سبز گذشت!
آقایان امیر ارجمند ها واقعاً شما از معتمدین میر حسین عزیز و شیخ شجاع ما هستید؟! راهبران ما در بند اند و شما هیچ نمی کنید؟ حتی یک بیانیه نمی دهید که برای آزادی آن ها بر نامه ای دارید که در آینده آن را اعلام می کنید!! آقایان شما اصلا هماهنگ نیستید, من به شما پیشنهاد می کنم که با مردم هماهنگ شوید. با این سکوتتان بیش از این به جنبش ما ضربه وارد نکنید. آقایان شما با این کار موقعیت را به دست امثال شریعتمداری ندهید.
 من به عنوان عضو کوچکی از جنبش سبز به همه ی مزدوران می گویم تا بدانند که ما رهبر داریم آنها در بنداند به دنبال هیچ رهبر جدیدی هم نیستیم , جنبش سبز با قدرت عظیمی که دارد  رهبران خود را آزاد می کند و آن روز روزیست که شما به پایان می رسید و دیکتاتور شما هم به پایان سلام خواهد کرد.
 آقای شورای هماهنگی چه با شما و چه بی شما مردم ایران پیروز این میدان خواهند بود,  با مردم باشید چون ما این روز ها رو هیچ گاه فراموش نخواهیم کرد.

                                                                                                             به امید آزادی  

No comments:

Post a Comment