Tuesday, 19 April 2011

بیانیه ها و یادداشت های میر حسین به صورت یک فایلمجموعه ای کامل از تمام بیانه ها و یادداشت های میر حسین در یک فایل pdf برای دانلود و تکثیر

65 روز است که رهبران جنبش سبز در حصر اند اما کودتا گران بدانند که راه آنها همیشه ادامه دارد. در اینجا شما می توانید مجموعه ای کامل از تمام بیانیه ها و یادداشت های میر حسین عزیز را که در یک فایل pdf جمع آوری شده است دانلود کنید. در سال آگاهی تا رهایی همه ی ما باید یک رسانه باشیم.                                                                                                    اندکی صبر سحر نزدیک است...

No comments:

Post a Comment