Monday, 4 April 2011

پنجاه روز از بازداشت میرحسین گذشت

رهبران جنبش ما هنوز در حبس اند


من میرحسین موسوی، فرزند کوچک ملت ایران هستم. با تمام اعتبار و آبرویم برای پاسداشت کرامت انسانها آمده ام ...

این جملات برای تو که آزادی خواهی آشنا نیست؟  پنجاه روز گذشت و من تو هنوز کاری نکرده ایم!!!
پس کی نوبت روز خشم ماست؟ آیا نباید برای آزادی رهبران جنبش کاری کنیم؟ آیا منتظر اتفاق خاصی هستیم ؟ فراموش نکن که من و تو تاریخ رو می سازیم, هموطن به پا خیز.

منبع عکس: فیسبوک 25 بهمن

No comments:

Post a Comment