Sunday, 24 April 2011

ما نداها را هیچ گاه فراموش نخواهیم کرد

یکی از هزاران دلیلی که باعث می شود لحظه ای در راهمان سست نشیم!

گاهی اوقات ذهن آدمی زاد نیاز دارد که برایش یاد آوری کنی که چه بر سرش گذشته. ندا جان ما هیچ گاه معصومیت نگاهت را از یاد نخواهیم برد.  از همه ی دوستانی که با دیدن این فیلم اوقاتشون مکدر شده پیشاپیش پوزش می طلبم. L
No comments:

Post a Comment