Wednesday, 2 November 2011

خامنه ای و زوال عقلیرهبر معظم انقلاب و زوال عقلی / خامنه ای: به زودی 100 سند معتبر ارائه خواهیم کرد و آبروی آمریکا را خواهیم برد!+فیلمکهولت سن چیزی نیست که بتوان با قتل و تجاوز و ساخت کهریزک ها از آن فرار کرد. هر چه بیشتر از سن آقای خامنه ای می گذرد ایشان بیشتر خود شیفته می شوند،به طوری که این سرچشمه ی علم دانش همیشه حاضر است تا انسان های نادان فریب خورده را نصیحت کند و راه درست را پیش پای آنها بگذارد و حتی یک سخن جدید از کسی نپذیرد! امروز نوبت به نوجوانانی رسیده بود که با فکر های بیمار تغذیه شوند. سخنرانی ایراد شد، به مناسبت افتخار ملی در گروگان گیری! در قسمتی از این سخنرانی آقای خامنه ای سیاست پررو بازی را پیش گرفته و در جواب پرونده ترور سفیر عربستان در آمریکا وعده داد که به زودی 100 سند معتبر که نمی توان به آن خدشه وارد کرد را ارائه خواهند کرد و اثبات می کند که آمریکا پشت تمام ترور های انجام شده در ایران و منطقه است. جداً ادعای بزرگیست! از این رو این موضوع اهمیت می یابد که این یکی از معدود دفعاتیست که آقای خامنه ای به طور مستقیم وارد گود شده است و وعده ی چیزی را می دهد که در صورت تحقق نیافتن آن آبروی کل نظام و خود را یکجا به باد خواهد داد! حال فارق از صحت این ادعا، چند سوال در ذهن شکل می گیرد که این اسناد از کجا جمع آوری شده؟ آیا این 100 سند که تعداد آن کم نیست در چند روز به دست آمده؟ اگر چنین نیست چرا تا به حال آن ها افشا نشده است و در مقابل آمریکای جهان خوار از رویه ی مماشات بهره گرفته شده است؟! آیا طرح ترور سفیر عربستان این چنین جدی و مهم است که برای آن حاضر هستید چنین ادعایی کنید؟! آیا داشتن یک سند با مدارک و ارائه ی آن به دادگاه واقعی تر به نظر می آید و یا داشتند 100 سند بی نقص؟! ارسال نامه ای خشم آلود به آمریکا، درخواست برای عذر خواهی رسمی از ایران ، و حال طرح چنین مسئله ای از رهبر جمهوری اسلامی چنین سوالی را در ذهن ایجاد می کند که جداً جمهوری اسلامی در کدام نقش این سریال قرار گرفته؟ شخصیت بد یا شخصیت مظلوم؟!!!  K1 11/08/90

No comments:

Post a Comment