Sunday, 20 November 2011

بهار عربی یا زمستان همیشگی اسلام؟بهار عربی نشان از رشد شعور سیاسی این کشورها نیست، بلکه تنها گواهیست بر روح زمستان گونه اسلام در مقابل دموکراسی!


چند ماهیست که کشور های عربی در فصل بهار گیر کرده اند! جالب اینجاست که تا به حال میوه ی بدست آمده از این بهار تأکید رهبران جدید لیبی بوده بر قانون چند همسری، عکس های دختری مصری بوده که برای فرار از تازیانه های فشار ها و تبعیض ها لباسش را به در آورده و البته آن خنجر را هم نباید فراموش کنیم که در ...  بگذریم!  تا به حال از خود پرسیده اید که چرا رخداد این اتفاقات تنها در کشور های اسلامیست؟ تا به حال به این اندیشیده اید که چرا کشور های اسلامی همیشه پای ثابت عقب افتادگی هستند؟! فارغ از احترامی که باید به عقیده های انسان ها گذاشت(که این یکی از اصول دموکراسیست)، اما این واقعیتیست که اسلام دینیست وا پسگرا و متحجر که به هیچ عنوان نتوانسته این مدعا را ثابت کند که همیشه در حال به روز کردن خود است. وحشی ترین اعمالی که می توان در حق بشریت روا داشت، در این دین سمبلیست از ..؟ براستی گردن زدن انسان ها و آویزان کردن آن ها از چوبه ی دار در این دین سمبلی از چیست؟! آیا چیزی به جز تحجر می تواند باشد؟ شاید بگویید که وقوع این انقلاب ها با حرف های من سنخیت دارد، اما من به این نتیجه رسیده ام که این بهار بر پایه ی فهم واقعی دموکراسی بنا نشده است، بلکه تنها نتیجه ی تبلیغات حذبیست علیه حذبی دیگر که با پر رنگ تر کردن فساد حکومت حاکم بر مردم،توانسته آن ها را به خیابان ها بکشاند. به نظر من این انقلاب ها شاید مسیر رسیدن به آزادی را برای مردمان آن کشور ها هموار کند اما به هیچ عنوان خط پایانی برای رسیدن به اهداف حقوق بشری نیست. به راستی که باید این موضوع را قبول داشته باشیم که ما ایرانیان هنوز هم از اعراب جلوتر هستیم و با حسابی سر انگشتی می توانم بگوییم که حداقل 32 سال پیش پا به این کج راهه نهاده ایم! دین اسلام روحی دیکتاتور گونه دارد که خود به آن در «امر به معروف و نهی از منکر» اذعان داشته است، خوش بختانه مردم ایران در حال گذار از این تحجر هستند، هر چند نمی توان گفت که کی به آن میزان پتانسیل مورد نیاز می رسند که با یک خیزش خود را رها کنند. دوستان عزیز و شاید اصلاح طلبانی که به اسلام معتقدید، اندیشه ها و باور هایتان را به خود محدود کنید و آن را در اعمال و رفتار اشخاص دیگران جویا نباشید. حتی دین اسلام هم می تواند خوب باشد ، اما تنها تا آن زمان که در حد جانمازتان است و نه در ابعاد یک حکومت، کمی بیشتر به این موضوع بیاندیشید...  90/08/29 k1

                                                                                                                        «به امید آزادی» 

6 comments:

 1. نوشتاری از صادق هدایت :( آنچه اسلام به ایران داد )
  -
  ما که عادت نداشتیم دخترانمان را زنده به گور کنیم ، ما برای خودمان تمدن وثروت و آزادی و آبادی داشتیم و فقر را فخر نمیدانستیم همه اینها را از ما گرفتند وبجاش فقرو پشیمانی و مرده پرستی و گریه و گدائی و تأسف واطاعت از خدای غدار و قهار و آداب کونشوئی و خلأ رفتن برایمان آوردند ، همه چیزشان آمیخته با کثافت و پستی و سود پرستی و بی ذوقی و مرگ و بدبختی است.

  چرا ریختشان غمناک و موذی است و شعرشان چوس ناله است چونکه با ندبه و زوزه و پرستش اموات همه اش سرو کار دارند.

  برای عرب سوسمار خوری که چندین صد سال پیش به طمع خلافت ترکیده، زنده ها باید به سرشان لجن بمالند و مرگ و زاری کنند.

  ... ، در مسجد مسلمانان اولین برخورد با بوی گند خلاست که گویا وسیله تبلیغ برای عبادتشان و جلب کفار است تا به اصول این مذهب خو بگیرند. بعد این حوض کثیفیکه دست و پای چرکین خودشان را در آن می شویند و به آهنگ نعره مؤَذن روی زیلوی خاک آلود خودشان دولا و راست میشوند و برای خدای خونخوارشان ورد و اَفسون میخوانند.

  ... , عید قربان مسلمانان با کشتار گوسفندان و وحشت و کثافت و شکنجه جانوران برای خدای مهربان و بخشایشگر! است خدای جهودی آنها قهار و جبار و کین توز است و همه اش دستور کشتن و چاپیدن مردمان را میدهد وپیش از روز رستاخیز حضرت صاحب را میفرستد تا حسابی دخل امتش را بیاورد و آنقدر از آنها قتل عام بکند که تا زانوی اسبش در خون موج بزند.

  تازه مسلمان مومن کسی است که به امید لذتهای موهوم شهوانی و شکم پرستی آن دنیا با فقر و فلاکت و بدبختی عمر را بسر برد و وسایل عیش و نوش نمایندگان مذهبش را فراهم بیاورد. همه اش زیر سلطه اموات زندگی میکنند و مردمان زنده امروز از قواننین شوم هزار سال پیش تبعیت میکنند کاری که پست ترین جانوران نمیکنند.

  عوض اینکه به مسائل فکری و فلسفی وهنری بپردازند ، کارشان این است که از صبح تا شام راجع به شک میان دو و سه استعامنه قلیله و کثیره بحث کنند.

  این مذهب برای یک وجب پائین تنه از عقب و جلو ساخته و پرداخته شده. انگار که پیش از ظهور اسلام نه کسی تولید مثل میکرد و نه سر قدم میرفت ، خدا آخرین فرستاده خود را مامور اصلاح این امور کرده!

  تمام فلسفه اسلام روی نجاسات بنا شده اگر پائین تنه را از آن حدف کنیم اسلام روی هم میغلتد و دیگر مفهومی ندارد. بعد هم علمای این دین مجبورند از صبح تا شام با زبان ساختگی عربی سرو کله بزنند سجع و قافیه های بی معنی و پر طمطرق برای اغفال مردم بسازند ویا تحویل بدهند.

  سرتا سر ممالکی را که فتح کردند، مردمش را به خاک سیاه نشاندند و به نکبت و جهل و تعصب و فقر و جا سوسی و دوروئی و دزدی و چاپلوسی و کون آخوند لیسی مبتلا کردند و سرزمینش را به شکل صحرای برهوت در آوردند.
  ...
  اما مثل عصای موسی که مبدل به اژدها شد وخود موسی از آن ترسید این اژدهای هفتاد سر هم دارد این دنیا را می بلعد. همین روزی پنج بار دو لا راست شدن جلو قادر متعال که باید بزبان عربی او را هجی کرد، کافی است تا آدم را تو سری خور و ذلیل و پست و بی همه چیز بار بیاورد.

  مگر برای ما چه آوردند ؟ معجون دل به هم زنی از آرا و عقاید متضادی که از مذاهب و ادیان و خرافات پیشین ، هول هولکی و هضم نکرده استفراغ و بی تناسب بهم در آمیخته شده است، دشمن ذوقیات حقیقی آدمی، و احکام آن مخالف با هر گونه ترقی و تعالی اقوام ملل است و به ضرب ششمشیر به مردم زوزچپان کرده اند. یعنی شمشیر بران و کا سۀ گدائی است، یا خراج و جزیه به بیت المال مسلمین بپردازید یا سرتان را میبریم. هر چه پول و جواهر داشتیم چاپیدند. آثار هنری ما را از میان بردند و هنوز هم دست بردار نیستند؛ هر جا رفتند همین کار را کردند.

  ReplyDelete
 2. سرانجام به مدينه فاضله رسيديم


  سال ها بود كه دلسوزان نظام آرزوی رسيدن به مدينه فاضله را داشتند، همان مدينه ی فاضله ای كه پيامبر اكرم در زمان حيات گرانقدرشان ساخته بودند. خدا شاهد است كه در راه رسيدن به اين رويا از هيچ كوششی فروگذار نكردند، سختی ها كشيدند، مرارت ها ديدند، تهمت ها شنيدند و چه خون دل ها كه نخوردند اما سرانجام همانطور كه خداوند سبحان در قران كريم وعده داده؛ مزد زحمات شان را گرفتند و ايران عزيزمان را تبديل كردند به همان مدينه ی فاضله ای كه سی و سه سال پيش، خمينی كبير وعده اش را داده بود.

  شكر خدا رهبر فرزانه ای داريم كه در دزدی و غارت همچون جد بزرگوارش ماهر و چيره دست است. البته در نظر داشته باشيد كه ايشان فاقد یک دست است و اگر دو دست داشت چه ميكرد؟

  در قتل و كشتار مخالفين كه به حمدالله همچون سيره نبوی عمل كرده ايم و نگذاشته ايم حتی یک مخالف نيز جان سالم به در برد.

  در تجاوز به عنف كه كارنامه درخشانی داريم و بی شک اين يكی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

  در تهی كردن جامعه از رحم و مروت و عطوفت و جوانمردی فوق العاده استثنايی عمل كرده ايم به طوريكه برادر به برادرش رحم نميكند.

  از رخت بر بستن اخلاق و معنويات از فضای جامعه كه ديگه هر چی بگيم كم گفته ايم. ماشاء الله همين طور دروغ و غيبت است كه از دهان ها بيرون می آيد.

  در اجرای احكام الهی كه بسيار عالی ظاهر شده ايم چنانكه مقامات عربستان نيز به ما رشک ميورزند. خوشبختانه آمار قطع دست و پا، اعدام، سنگسار، شلاق و زندان روز به روز در حال افزايش است.

  در خوار و پست كردن زنان نيز گرچه با دشواری هايی مواجه بوديم اما شكر پروردگار بسيار خوب عمل كرده ايم و خبرهای خوشی از بازار صيغه و ازدواج مجدد به گوش ميرسد.

  در ايجاد فقر و فساد و فحشا و تن فروشی كه بنابر روايت اسناد و مدارک با اختلاف فاحشی از صدر اسلام جلوتر هستيم.

  و البته با تمام اين پيشرفت ها بايستی اذعان كرد كه در زمينه های كشور گشايی، صدور اسلام، تصاحب زنان كفار و مهم تر از همه، هم آغوشی با طفل شيرخواره و ازدواج با دختر شش ساله بسيار ضعيف عمل كرده ايم كه انشاءالله اين نقيصه نيز با تدبير و رهنمودهای حكيمانه ی مقام معظم رهبری بر طرف خواهد شد

  ReplyDelete
 3. http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2-71701

  ReplyDelete
 4. چیه آی کیو؟یه دختر یه غلطی کرد ،تو هم همین رو چسبیدی؟؟؟چشم و گوشت رو خوب باز کن ببین تو کدوم یکی از این کشورهایی که علیه نظامهای دیکتاتوری بپا خاسته اند،شعارشون الله اکبر نبوده؟؟؟زین العابدین بن علی که حتی پخش اذان را از رسانه ها ممنوع کرده بود ،دیدی چه بسرش اومد؟؟؟البته هیچکدامشون نظامی مشابه نظام ایران را اصلا و ابدا نمیپذیرند.

  ReplyDelete
 5. برای همین است اسلام گرایان در انتخابات این کشور‌ها پیروز می‌‌شوند؟!

  ReplyDelete
 6. آيا ميدانستيد امام محمد باقر، فيزيك كوانتوم تدريس ميكرد؟

  آيا ميدانستيد حضرت فاطمه، انگليسي را بدون لهجه صحبت ميكرد؟

  آيا ميدانستيد عمر ابن خطاب، كمربند مشكي كونگ فو داشت؟

  آيا ميدانستيد حضرت علي با احترام زياد، يهوديان را گردن ميزد؟

  آيا ميدانستيد نخستين كوهنوردي كه به قله ي اورست صعود كرد، امام حسن مجتبي بود؟

  آيا ميدانستيد چهارده قرن پيش در عربستان برف ميباريد؟

  آيا ميدانستيد طرح اهرام ثلاثه مصر از امام موسي كاظم است؟

  آيا ميدانستيد حضرت عايشه، هكري چيره دست بود؟

  آيا ميدانستيد امام جواد، بچه ي جواديه بود؟

  آيا ميدانستيد حضرت علي اكبر از حضرت علي اصغر بزرگتر بود؟

  آيا ميدانستيد اولين ويلچر برقي به دست امام سجاد ساخته شد؟

  آيا ميدانستيد آيت الله جنتي در جنگ نهروان شركت داشت؟

  آيا ميدانستيد حضرت خديجه تنها با يك مشك آب و نيم ليتر شير، اورانيومي با غلظت نود درصد توليد ميكرد؟

  آيا ميدانستيد امام رضا توسط عوامل موساد ترور شد؟

  آيا ميدانستيد حضرت زينب، فتنه ي انتخابات 88 را پيش بيني كرده بود؟

  آيا ميدانستيد كليه ي خطوط تلفن ثابت و همراه در روز عاشورا به دستور يزيد، قطع شده بود؟

  آيا ميدانستيد حضرت فاطمه، سه چهارم عمرش را باردار بود؟

  آيا ميدانستيد حضرت امام حسن عسكري، استاد زدن ضربات آزاد در فوتبال بود؟

  آيا ميدانستيد حضرت حمزه، عموي بزرگوار پيامبر اسلام، صد متر را در شش ثانيه مي دويد؟

  آيا ميدانستيد عمل معاويه، روزي سه مثقال ترياك بود؟

  آيا ميدانستيد امام حسين در تايپ ده انگشتي، سرآمد همه بود؟

  آيا ميدانستيد سايت امام حسن توسط معاويه فيلتر شده بود؟

  آيا ميدانستيد الگوي مايكل شوماخر در رانندگي، عمار ياسر است؟

  آيا ميدانستيد آدولف هيتلر، پس از مرگ به اسلام گرويد؟

  آيا ميدانستيد نخستين بمب اتمي توسط يزيد و در صحراي كربلا استفاده شد؟

  آيا ميدانستيد حكيم ابوالقاسم فردوسي اهل كوفه بود؟

  آيا ميدانستيد حضرت اباالفضل يك وبلاگ نويس حرفه اي بود؟

  آيا ميدانستيد بني اميه را آمريكايي ها سركار آوردند؟

  آيا ميدانستيد بلال حبشي از پدر و مادري سفيد پوست متولد شده بود؟

  آيا ميدانستيد نواب اربعه، پنج نفر بودند؟

  ReplyDelete