Friday, 1 July 2011

من معنای غیرت را در سوریه یافتم
ای مبارز سوری!ما سبز ها در کنار شما ایستاده ایم چون معنای غیرت را در سوریه یافتیم


در کنارتان ایستاده ایم تا به خشونت نه بگوییم وبه آزادی آری ، هر چند که مدتیست خودمان...No comments:

Post a Comment