Friday, 8 July 2011

!شعار های ناسیونالیستی با چفیه ای بر گردن کوروش کبیر


احمدی نژاد و رد طرح تفکیک جنسیتی، انتخابات پیش رو با شعار های ناسیونالیستی با چفیه ای بر گردن کوروش کبیر!

 تناقض در تناقض، حال اوضاع امروز باند احمدی نژاد این گونه است. از طرفی کامران دانشجو و آقای حسینی در رأس امور قرار دارد و وزرای انتخابی احمدی نژاد هستند و از طرفی احمدی نژاد خواسته های آنها را وِتو می کند تا عده ای زود باور و ساده لوح را به سمت خود جذب کند! چند روز پیش نظر شخصی را خواندم و تنم لرزید، لرزید از این که باورم نمی شد کسی بیاید و بگوید که احمدی نژاد هیچ مشکلی ندارد مشکل ما خامنه ای و این آخوند ها هستند! باورم نمی شد که این اثر گذاری حرف های بدون پایه اساس از عمل های با سند و مدرک تمام مسئولین نظام بیشتر است! از طرفی یه طرحی همچون تفکیک جنسیتی دانشگاه ها را به میان می کشند و از طرفی احمدی نژاد آن را رد می کند تا امروز شخصی مانند مکارم شیرازی از این برخورد او ایراد بگیرد به این ترتیب جماعتی را متقاعد کند که با روحانیت و اسلام کاری ندارد تا به طرفدارانش اضافه شود! جالب آنجاست کسانی می خواهند چهره خود را این گونه نشان دهند که حرف از هاله نور می زنند و اعتقاد دارند که امام زمان است که مملکت را دارد می چرخواند از او خط می گیرند! آن دوستان زود باور شاید بد نباشد در دفتر خاطرات ذهنشون یک ورقی بزنند و به یاد بیارند که چه کسی دست خامنه ای را بوسید تا به قدرت دست پیدا کند و تمام اطرافیانش را قدرت بخشد حال که دیگر خود خامنه ای هم رو به زوال است رنگ عوض کرده تا بتواند بر مسند قدرت بماند و خودش و همرا هانش را بیشتر از پیش سیراب کند. در جواب آنها که می گویند که بین بد و بدترِ باند خامنه ای و سپاه و احمدی نژاد یکی را باید انتخاب کرد باید به آنها بگویم که همه این ها «بد تر اند» و هیچ ارجحی برایشان وجود ندارد تنها باید به فکر براندازی این نظام مطلقه و مستکبر بود. تمام این افکار و راضی کردن خود (گول زدن خود) تنها به بیراهه رفتن و دور شدن از هدف اصلی است که آن هم مردم در شعار هایشان بار ها گفته اند: «مرگ بر دیکتاتور »!

                                                                                                                        به امید آزادی 

No comments:

Post a Comment