Sunday, 3 July 2011

نباید بگذاریم هویتمان را از ما بگیرند،ما ایرانی هستیم


میر حسین موسوی: اگر می‌خواهید ایرانی باقی بمانید از شعله امید در سینه‌های خود محافظت کنید


تمامی تلاش‌هایی که این روزها در مخالفت با شما صورت می‌گیرد برای آن است که از ثمربخش بودن اعتراضات قانونی خود ناامید شوید، زیرا تا ما ناامید نشویم این دولت از اعتبار واقعی برخوردار نخواهد شد. امید به آینده رساترین اعتراض ماست. اگر می‌خواهید ایرانی باقی بمانید از شعله امید در سینه‌های خود محافظت کنید، زیرا امید بذر هویت ماست - بیانیه شماره ۹ میرحسین موسوی -۱۰تیرماه ۱۳۸۸

                                                                                                            به امید آزادی

No comments:

Post a Comment