Wednesday, 28 December 2011

میر حسینی در حصر داریم و انتخاباتی در پیشانتخابات پیش رو، به مانند دمیدن در آتش زیر خاکستر است! من رأی خواهم داد به فریاد های سبزی که دوباره خیابان ها را می پیماید برای رهایی،برای آزادی ایران..

میر حسینی در حصر داریم و انتخاباتی در پیش، انتخاباتی که حکم تحریمش را چشم های ندا به ما فرمان داده بود/.
هنوز هم صدای هنجره های آزادی خواه را می توان بر روی در و دیوار شهر جست و جو کرد! از یک انتخابات آغاز شد، از چشم های خیره شده ای آغاز شد که به انتظار خروج سرود کرامت خواهی انسان از صندوق ها نشسته بود، از شور و خروشی آغاز شد که جامه ای سبز رنگ به تن داشت، اما تنها پاسخی که گرفت اثبات پلیدی ها بود! 2 سال پیش انتخاباتی آمد و مشت هایمان را به همدیگر گره داد، انتخاباتی آمد و آتشی را شعله ور ساخت، آتشی که تا لحظه آب شدن دیکتاتور خاموش نخواهد شد. انتخاباتی حکومتی سر آغاز تولد ما بود!


میر حسینی در حصر داریم و انتخاباتی در پیش، انتخاباتی که حکم تحریمش را چشم های ندا به ما فرمان داده بود، انتخاباتی که آتشی 2 ساله را دوباره شعله ور خواهد کرد. حکومت در گیر خیالی باطل شده است، این گونه می اندیشد که من و تو به مانند طفلی در مانده در گوشه ای خواهیم نشت و میدان را برای خوش رقصی هایش خالی می کنیم، در آن پندار پلیدش ترس را بر ما مستولی یافته! حکومتی که عاشورا 88 مهمان کابوس های شبانه اش است،خیال می کند می تواند 25 خرداد و 25 بهمن را از یاد بردد!
این انتخابات خواهد آمد، انتخاباتی که فضای نیم بند آزادش اجازه تظاهرات ها را به ما خواهد، اجازه خواهد داد تا سالگرد ربایش دو مرد بزرگ را فریاد کنیم. حتی تصور آن روز ها که تمام بنر های تبلیغاتی را با V های سبز رنگ تزئین کرده ایم ، شوری عجیب در من به وجود آورده. می دانم که همه ما در انتظار یک فراخوانیم، فراخوانی که از طرف میرحسین بیاید و دوباره فریاد کند که «فراعنه زمان هنگامی به اشتباهشان پی می برند که دیگر خیلی دیر شده است»، اما او در بند است و تنها به دستان ما آزاد خواهد شد، پس این بار باید خود به دعوت خود پا به میدان بگذاریم، باید از این بادی که وزیدن خواهد گرفت استفاده کنیم این آتش زیر خاکستر را دوباره شعله ور سازیم. تحریم انتخابات ما (انتصابات) ، تحریمی فعال خواهد بود و این سکوت کر کننده را خواهد شکست، پس از همین حالا به فکر آن روز باشید.. 90/10/07 k1

                                                                                                                     «به امید آزادی»

    

1 comment: